Застрахователно консултиране

•    Консултиране, съдействие и представителство при избор на оптимален застрахователен продукт

•    Застрахователна защита

•    Професионални становище по конкретни казуси и застрахователни сделки