Счетоводство и пейрол

•    Консултиране относно оптималната организация на счетоводната отчетност в предприятието

•    Консултиране и изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификите на дейността

•    Консултиране, съдействие и представителство при регистрация/дерегистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

•    Пълно оперативно счетоводно обслужване съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти

•    Изготвяне и подаване на декларации, справки и пр. към Национална агенция за приходите (НАП), Българска народна банка (БНБ), Национален осигурителен институт (НОИ), ИА Главна инспекция по труда (ГИТ), Агенция Митници (АМ) и пр.

•    Подготовка на регулярни доклади и справки към мениджмънта на предприятието

•    Пълно годишно счетоводно приключване, вкл. изготвяне и подаване на годишен финансов отчет (ГФО), годишна корпоративна данъчна декларация (ГДД) и годишен отчет за дейността (ГОД)

•    Съдействие и представителство при необходимост от заверка на годишния финансов отчет (ГФО) от одитор

•    Консултиране, съдействие и представителство при данъчни проверки и ревизии

•    Пейрол на работни заплати и осигуровки на персонала

•    Професионални становища по конкретни счетоводни и осигурителни казуси