Счетоводство и пейрол

 Консултиране относно оптималната организация на счетоводната отчетност в предприятието

 

 Консултиране и изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификите на дейността

 

 Консултиране, съдействие и представителство при регистрация/дерегистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

 

 Пълно оперативно счетоводно обслужване съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти

 

 Изготвяне и подаване на декларации, справки и пр. към Национална агенция за приходите (НАП), Българска народна банка (БНБ), Национален осигурителен институт (НОИ), ИА Главна инспекция по труда (ГИТ), Агенция Митници (АМ) и пр.

 

 Подготовка на регулярни доклади и справки към мениджмънта на предприятието

 

 Пълно годишно счетоводно приключване, вкл. изготвяне и подаване на годишен финансов отчет (ГФО), годишна корпоративна данъчна декларация (ГДД) и годишен отчет за дейността (ГОД)

 

 Съдействие и представителство при необходимост от заверка на годишния финансов отчет (ГФО) от одитор

 

 Консултиране, съдействие и представителство при данъчни проверки и ревизии

 

 Пейрол на работни заплати и осигуровки на персонала

 

 Професионални становища по конкретни счетоводни и осигурителни казуси