Експертно оценяване на активи

•    Експертно оценяване на недвижими имоти от лицензирани оценители към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ)

•    Специализиран дю дилиджънс на недвижими имоти и инвестиционни проекти

•    Разработка на пазарни проучвания, изследвания за приложимост и пр.

•    Съдействие при водене на делови преговори и сключване на сделки с недвижими имоти и инвестиционни проекти

•    Съдействие при необходимост от оценка на друг тип активи (движимо имущество, финансови инструменти, цели предприятия и пр.)

•    Професионални становище по конкретни казуси и сделки