Данъци

✓ Консултиране и съдействие относно учредяването на оптималния тип компания при стартиране на бизнеса

 

✓ Консултиране и съдействие при необходимост от текущо преструктуриране на бизнеса или правноорганизационната му форма

 

✓ Консултиране по корпоративно данъчно облагане

 

✓ Консултиране по данъчно облагане на физически лица

 

✓ Изготвяне, преглед и становища по данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

 

✓ Данъчно консултиране и защита

 

✓ Професионални становища по конкретни данъчни казуси и сделки