Данъци

•    Консултиране и съдействие относно учредяването на оптималния тип компания при стартиране на бизнеса

•    Консултиране и съдействие при необходимост от текущо преструктуриране на бизнеса или правноорганизационната му форма

•    Консултиране по корпоративно данъчно облагане

•    Консултиране по данъчно облагане на физически лица

•    Изготвяне, преглед и становища по данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

•    Данъчно консултиране и защита

•    Професионални становища по конкретни данъчни казуси и сделки